References related toRule of St. Benedict, XIVth century)
Croatian Glagolitic and Cyrillic

Darko Žubrinić, Zagreb (1995)

Here we provide a list of some of the recent references related to the history of the Croatian Glagolitic and Croatian cyrillic (bosancica). Especially important are the monographs written by Eduard Hercigonja, a leading Croatian scientist in this fields.

 1. Anzulović, Ivna: Zapisi izgubljenoga Bibinjskog misala - prilike početkom XVI. st. na Biogradskom području, Glagoljica i glagoljaštvo u biogradskom kraju (Zbornik radova), Biograd - Zadar, 2014., str. 259-290
 2. Badurina, Anđelko:
  • Iluminirani rukopisi u Hrvatskoj, Kršćanska Sadašnjost, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 1995, (contains nice reproductions of important Croatian Glagolitic manuscripts)
  • Boljunski glagoljski rukopisi, Historijski arhiv Pazin, Posebna izdanja 11, Glagoljski rukopisi 1, Pazin 1992, (Glagolitic script in the region of the Istrian peninsula)
  • Datja i prijatja, primici i izdaci samostana franjevaca trećoredaca glagoljaša u Martinšćici na otoku Cresu (Knjiga I., 1578 - 1618), Povijesni arhiv Rijeka, Posebna izdanja 12, Rijeka, 1995, ISSN 1330-2116, prikaz o knjizi
  • Glagoljaštvo kao drugi jezik
  • Iluminacije glagoljskih rukopisa u Beču [PDF], Rad. Inst. povij. umjet. 28/2004, pp 38-51
  • Inventar samostana sv. Marije Magdalene u Portu na otoku Krku (1734. – 1878.), Malinska, 2013.
  • popis radova

 3. Baromićev brevijar 1493., München, ili na ovoj adresi (zahvaljujem g. Ivanu Ferenčaku na obavijesti)

 4. Bartulović, Željko: Neka pitanja stvarnih i obveznih prava; Vinodolski zakon (1288), Krčki i Senjski statut (1388), Matica hrvatska, Rijeka 1997, ISBN 953-6035-08-1

 5. Batelja, Juraj:
  • Svećenička pustinja Blaca, Biskupija hvarsko - bračko - viška, Zagreb 1992.
  • Apokalipsa u Zmajevoj špilji (vlastita naklada), Zagreb, 2000. ISBN 953-977221-3-6


 6. Berčić, Ivan: Bukvar staroslovenskoga jezika glagolskimi pismeni za čitanje crkvenih knjig, U Zlatnom Pragu 1862.

 7. Beverin, Ante, Armanini, Jerolim, Frka-Petešić, Mauricij: Glagoljica u Salima i saljsko pučanstvo kroz stoljeća, Sali, 2013., Matica hrvatska Zadar, Zadar 2015., ISBN 978-953-247-072-7

 8. Bistrović, Željko: Glagoljaška baština Vinodola [PDF]

 9. Bobanović, Mate: Zbirka originala i odljeva glagoljskih natpisa u Zavičajnom muzeju u Biogradu na Moru (2. dio), Slovo rogovsko, br. 5, 2017., str. 38-41.

 10. Bogović, Mile:

  • Glagoljica u Senju, Jadranska tiskara, Senj, 1994, (the Glagolitic printing house in Senj and its incunabulae)
  • Staroslavenska liturgija u biskupijama Senjskoj i Modruškoj i Parčićev misal 1893., Riječki teološki časopis, 1 (1993.), br. 2
  • Senjska glagoljska baština [PDF], Senjski zbornik 35,  (2008.),  pp.11-26
  • Otočac - od spomena na Bašćanskoj ploči do biskupijskog središta u 15. stoljeću, Grad Otočac, Gospićko-senjska biskupija i župa Presvetog Trojstva Otočac, Otočac 2010.
  • Glagoljica, bitna odrednica hrvatskoga identiteta, Zagreb 2019.
  • other references

    

 11. Bošnjak Botica, Tomislava; Botica, Ivan; Galović, Tomislav: Hrvatskoglagoljski notarijat otoka Krka. Notari Dubašnice, sv. 1. Treći notarski protokol Jura Sormilića (1726. – 1734.), 438 pp + CD ROM, Sažetak, Hrvatski državni arhiv, Zagreb – Staroslavenski institut, Zagreb – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - FF-press, Zagreb – Povijesno društvo otoka Krka, Krk, 2016, 978-953-7659-35-6
 12. Brajchevskij, M.: Pohodzennya slov'yans'koi pisemnosti, Vidivnachij dim "KM Akademiya", Kiiv, 2003
 13. Botica, Ivan, Kovačić, Vinko, Kuhar, Kristijan: Knjige posinovljenja, novicijata i zavjetovanja franjevaca trećoredaca glagoljaša otoka Krka (1711.-1914.), Zagreb 2015. (prikaz)


 14. Botica, Ivan, Danijela Doblanović, Marta Jašo. Kvadirna ili ligištar sv. Antona opata iz Zabrežca kraj Trsta. Državni arhiv u Pazinu, 2017. (prikaz)

 15. Bratulić, Josip:
  • Istarski razvod, studija i tekst, Čakavski sabor, Pula 1989
  • Glagoljica i glagoljasi na podrucju krbavske biskupije, zbornik radova Krbavska biskupija u srednjem vijeku, KS, Rijeka-Zagreb, 1988.
  • Vinodolski zakon 1288, faksimil, diplomatičko izdanje, kritički tekst, tumačenje, rječnik, Globus-NSB-JAZU-Pravni fakultet, Zagreb, 1988,
  • Leksikon hrvatske glagoljice, Minerva Zagreb, 1995 (prikaz Dalibora Brozovića: [PDF])
  • Glagoljaška baština u Vinodolu (Dragan Pelić, Crikvenica)
  • Il poeta Marco Marulić e la tradizione glagolitica in Croazia [PDF], Colloquia Maruliana, Vol. 9, Split 2000
  • (sa Stjepanom Damjanovićem) Hrvatska pisana kultura I., Veda, Križevci 2005.
  • (grupa autora): Povijest hrvatskoga jezika, 1. knjiga (Srednji vijek) i 2. knjiga (16. stoljeće), Croatica, Zagreb 2011.
  • Aleja glagoljaša - stoljeća hrvatske glagoljice, Zagreb 2019.

 16. British Library, London:

 17. Čitanka crkvenoslavenskoga jezika, prepared by Petar Bašić, Zagreb, 1999 (45 p.)

 18. Čuvalo, Ante (Chicago): The Statute of Vinodol from 1288, British Croatian Review No. 14, May 1978

 19. Ćepulić, Vladimir: Glagoljska baština povezuje Ukrajinu i Hrvatsku, Naša gazeta, 2 bereznya 2003 r. No 10, Zagreb

 20. Corin, Andrew R.: The New York Missal: A Palaeographic and Phonetic Analysis, 272 p., Slavica Publishers, 1991, UCLA, Los Angeles, USA. ISBN 0-89357-224-1

 21. [Croatia and Europe], volume I, Middle Ages, 7th-12th centuries (Early period of Croatian culture, with foreword of Jacques Le Goff), and volume II, Middle Ages and Renaissance, 13th-16th centuries, with articles of Eduard Hercigonja, Branko Fučić, Anđelko Badurina, Agnezija Pantelic, Franjo Šanjek, Jerko Bezić, and others, related to the Glagolitic culture in Croatia.

 22. Črnčić, Ivan 1897.-1997, Proceedings of a symposium, Adamić, Rijeka,

 23. Čunčić, Marica:

 24. Cursive Glagolitic, or Glagolitic quickscript (references)

 25. Damjanović, Stjepan:

 26. Deković, Danijela: Glagoljski natpis urezan u nadvratnik od bademovog drva, Slovo rogovsko, br. 5, 2017., str. 42.

 27. Deković, Darko
  • Još glagoljskih natpisa u Puli i Kastvu, Slovo 35, 1985., pp 131-134
  • Sudbina hrvatsko-glagoljskoga vođenja matica u Rijeci, UDK: 929.532(497.5 Rijeka):003.349
  • Un tratatto glagolitico di teologia morale casuistica nel settecento, Christianity among the Slavs, Orientalia christiana analecta 231, Rome, 1988.
  • Missal hervaski Jurja Manzina, rukopisni hrvatsko-latinički misal iz XVII. stoljeća, Croatica Christiana Periodica, 18, 1986., pp 89 - 116
  • Glagoljički prijepis Glaviniceve "Szvitloszti..." iz 1762., Zbornik radova o Franji Glaviniću, JAZU, Zagreb, 1989.
  • Dvije kasne glagoljske isprave iz Kukljice, Dometi 7-12 (broj posvećen akademiku Eduardu Hercigonji), Rijeka 1999.
  • Zapisnik misni kaptola riečkoga; Istrazivanja o riječkome glagoljaškome krugu, Matica hrvatska, Rijeka, 2005, ISBN-953-6035-16-2
  • Svetokrizki odlomak, Dometi 1-4, 2003.
  • Glagoljična nabavnica iz Bakra, Dometi, 1-4/2003., Rijeka, 2005., str. 18-24.
  • Glagoljični nadpis iz Dragozetića na Cresu, Dometi 1-4, 2003.
  • Hrvatskoglagoljični prijevodi u Diplomatariumu augustinskoga samostana u Rijeci, Dometi 1-4, 2003.
  • "Blaž" pod križem - Novi nalaz glagoljice u gradu Grobniku, Dometi 15 (2007), 1-4, Rijeka 2005., pp 115-118
  • Ponovni nalaz molitvenika Gaspara Vnučića, Grobnički zbornik 8. (2007), pp 23-28
  • Škrljevski ugrebenac, nalaz glagoljice na Škrljevu, Dometi, 15 (2007), 1-4, Rijeka 2005, pp 105-113
  • Glagoljični godar riječkoga zbornog kaptola iz godine 1605., Dometi 15 (2007), 1-4, Rijeka 2005, pp 79-104
  • Misni priručnik za staroslavensku misu u sedmoj vazmenoj nedjelji, Matica hrvatska, Rijeka 2007., 20 pp.
  • Prilog za biliografiju Darka Dekovića [PDF], priredila Hana Lencović Milošević
  • Istraživanja o Riječkome glagoljaškome krugu, priredio Stjepan Damjanović, Matica hrvatska, Zagreb 2011., 524 str. (doktorska disertacija priređena pod mentorstvom Eduarda Hercigonje) ISBN 978-953-150-908-4

 28. Discovering the Glagolitic Script of Croatia, Erasmus, Zagreb, 2000, (catalogue of the exhibition held in the Long Room of the Trinity College Library in Dublin, from November 20, 2000 to February 20, 2001),

 29. Doliner, Gorana:
  • Spomenici glagoljaškog pjevanja Sv. 2, Glagoljaško pjevanje u Novom Vinodolskom, HAZU, Zagreb, 1983.
  • Glagoljaško pjevanje u Kraljevici: odnosi književnopovijesnih pojava, jezičnotekstualnih struktura i glazbenih osobina napjeva, doctoral dissertation, Zagreb, 1997.
  • Glagoljaško pjevanje
  • Katarina Livljanić, muzikologinja, Dotaknuti ljudsku dušu, Vijenac br. 157 od 9. ožujka 2000.
  • i Đ. Križman-Zorić: Glagoljaško pjevanje

 30. Drei Schriften, Drei Sprachen - Kroatische Schriftdenkmäler und Drucke durch Jahrhunderte, Erasmus, Zagreb 2002 (on the occasion of exhibition of Croatian books in Berlin); Trois Ecritures - Trois Langues, Three Scripts - Three Languages, Erasmus, Zagreb 2004, exhbition catalogue in Bruxelless, Belgium

 31. Dürrigl, Marija-Ana.:

 32. Dürrigl M.A., Fatovic-Ferenčić S.: Marginalia medica croatico-glagolitica, Liječnički vjesnik 119, pp. 174-178, 1997.

 33. Džurova, A., Stančev, L., Japundžić, M.: Catalogo dei Manoscritti Slavi della biblioteca Vaticana, Casa editrice ``Svjat'', Sofija (paralelni bugarsko-talijanski tekst), 1985

 34. Džurova, A., Stančev, L., Neizvjestni ekzempljari ot hrvatski glagoličeski izdanija v Biblioteca Ambrosiana (Milano) [PDF], Slovo, 60 (2010) , 235-253

 35. Fatović, S., Marija, F., Dürrigl, A.: Appunti per una storia della urolitiasi in Croazia, Storia della medicina

 36. Fatović-Ferenčić, Stella: see her bibliography of published papers concerning Croatian Glagolitic Medical Texts (about 20 items)

 37. Ferenčak, Ivan: Iluminacije Drugoga Vrbničkoga misala, Slovo, No. 63, 2013.

 38. Filipi, Amos Rube: Biogradsko-vransko primorje u doba mletačko-turskih ratova, u Povijest Vrane, Radovi Instituta JAZU u Zadru, sv. XIX, Zadar, 1972, str. 503-596

 39. Texte du Sacre, 1395Franolić, Branko: Croatian Glagolitic printed texts recorded in The British Library General Catalogue, Croatian information centre, London (Zagreb - London - New York - Toronto - Sidney), 1994, ISBN 953-6058-04-9

 40. Franov-Živković, Grozdana:
  • Glagoljske maticne knjige zadarskoga područja
  • Oporuke iz kancelarije zadarskih knezova
  • Stanovništvo Rave na temelju matičnih knjiga i ostalih evidencija Ravske župe [PDF], u Zborniku Otok Rava (ur. Josip Faričić), ISBN: 978-953-7237-38-7 Ogranak Matice hrvatske ZADAR; Sveučilište u Zadru, Razred za prirodne znanosti HAZU u Zadru, Hrvatsko geografsko štvo - Zadar, Zadar, 2008.
  • Glagoljska madrikula sv. Jakova u Solinama (Dugi otok) od god. 1750. do 1826. [PDF], Rad. Zavoda povij. znan. HAZU u Zadru, sv. 51/2009., str. 137-159.
  • Bratovštine (skule) župe sv. Eufemije u Sutomišćici na otoku Ugljanu u 18. stoljeću, Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne u društvene znanosti HAZU, Vol 27, 165-227, Zagreb 2009.
  • Glagoljska Madrikula sv. Jakova u Solinama (Dugi otok) od god. 1750. do 1826., Rad. Zavoda za povij. znan. HAZU, Zadar, sv. 51, str. 137-159, Zadar 2009.
  • Način evidentiranja podataka u glagoljskim matičnim knjigama pisanima do 1825. godine na zadarskom području, Povijesni zbornik, br 4, 2009., Osijek 2009.
  • Zapisi iz knjiga Bratovštine Gospe od Sniga u Sv. Donatu (Glagoljica u Zadru, II. dio), Slovo rogovsko, br. 5, 2017., str. 16-19.
  • i Mate Bobanović: Nedo Grbin - istraživač, popisivač i obrađivač glagoljske baštine, Slovo rogovsko, 2017., str. 43-44.
  • other references

 41. Fućak, Jerko: Šest stoljeća hrvatskog lekcionara u sklopu jedanaest stoljeća hrvatskoga glagoljaštva, Kršćanska sadašnjost, Zagreb l975.

 42. Fučić, Branko:
  • Glagoljski natpisi [PDF], JAZU (now HAZU, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti), Zagreb, 1982, the whole book is available online The monograph describes about 1200 glagolitic inscriptions, more than 99.9% of Croatian origin. According to Zvonimir Bistrović, since the publication of this monograph in 1982,  about 300 new Croatian Glagoliti inscriptions have been discovered till 2014.


  • Breviary of Vitus of Omišalj, 1396 (Brevijar Vida Omišljanina, 1396, in Croatian)


  • (with Niko Kapetanić) Glagoljski natpis u Konvlima, Anali za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, Dubrovnik 1997, 35


  • (with Niko Kapetanić) A glagolitic inscription in Konavle, Dubrovnik annals, Zagreb-Dubrovnik, 1999-3


  • Ročki glagoljski abecedarij, Slovo: Journal of Old Church Slavonic Institute, No. 25-26 September 1976.


  • Glagoljski natpis 16. st. iz Zrenja, Slovo: Journal of Old Church Slavonic Institute, No.25-26 September 1976.


  • Brojevi u glagoljici, in IV ročki glagoljaški bijenale, Pula, 1980
  • Croatian Glagolitic Epigraphy, academician Branko Fučić
  • Terra Incognita, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1997.
  • Iz istarske spomeničke baštine I, Matica hrvatska, Zagreb 2007., ISBN 953-150-791-1 (especially pp 173-351, Glagoljska baština - Glagolitic Heritage); on maps on pp 204 and 205 Humac should be much more to the east - in Herzegovina; the same mistake appears in Fučić's article in Croatia/Europe, part I (Croatia in the Middle Ages); Fučić is not the author of these maps.
  • Iz istarske spomeničke baštine II, Matica hrvatska, Zagreb 2007., ISBN 978-953-150-796-7
  • Najstariji hrvatski glagoljski natpisi, Slovo 1971, pp 227-254
  • Supetarski ulomak, Slovo 38, 1988., pp 55-62
  • Glagoljski natpisi. Dopune 1, 2, 3, 4, 5, 6, Slovo 38, 1988., pp 63-73

 43. Galović, Tomislav: O Dubašnici i njezinim ljudima, Adamić, Malinska-Dubašnica - Rijeka, 2004., ISBN 953-219-145-3

 44. Galović, Tomislav (ur.): Az grišni diak Branko pridivkom Fučić, Radovi međunardnog znanstvenog skupa o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920.-1999.), Malinska - Rijeka - Zagreb 2011. ISBN 978-953-6080-08-3

 45. Glagoljica i glagoljaštvo u biogradskom kraju, Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog 2012. u Biogradu, Grad Biograd, Matica hrvatska Zadar, Sveučilište u Zadru, Biograd-Zadar, 2014., ISBN 978-953-247-038-3
 46. Glagoljica i hrvatski glagolizam [PDF], Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa (Zagreb-Krk 2002), Zagreb-Krk 2004.

 47. Gostl, Igor: Dragutin Antun Parčić, Matica hrvatska, Zagreb, 1998,

 48. Grbin, Nedo:
  • Glagoljica na biogradskom području, Biogradski zbornik 1, Zadar 1990.
  • Glagoljica u Salima [PDF], Župa Sali o 400. obljetnici dogradnje župne crkve svete Marije 1581-1581, Sali-Zagreb, 1981,
  • Glagoljski spomenici u Zadarskom području, in Iskoni bje slovo, (editor Antun Badurina), important collection of works from the conference about the Glagolitic script and glagolites in the region of Zadar, Zagreb 2001, Provincijalat franjevaca trećoredaca, KS, ISBN 953-97691-3-2
  • Glagoljica na Dugom otoku i otocima Ravi i Zvernica, Referat na znanstvenom skupu "Dugi otok, prošlost i kulturna baština", odrzan 1988, u tisku
  • Jurišićeva obrada glagoljskih spomenika otoka Vrgade, Jurišić, 100. obljetnica rođenja hrvatskog jezikoslovca, Matica hrvatska, Zadar 1992.
  • Glagoljica u Dalmaciji, plakat "Glagoljica u Dalmaciji", samostan trećeradaca sv. Pavla na otoku Galevcu kraj Preka, MGC, Zagreb 1994.
  • Ribe, more i ribarstvo u saljskim glagoljskim rukopisima, u Tisuću godina prvoga spomena ribarstva u Hrvata, Zbornik radova sa  znanstvenog skupa održanoga u Zagrebu, Zadru-Salima i Splitu od 10. do 18. listopada 1995, HAZU, gl. ur. Božidar Finka, Zagreb 1997, str. 89-119
  • Glagoljaška početnica, rukopis od preko 100 str., izgubljen ili ukraden nakon smrti Nede Grbina

 49. Grubišić, Vinko: Grafija hrvatske lapidarne ćirilice, KHR, Müunchen - Barcelona, 1978,

 50. Hercigonja, Eduard:
  • Povijest hrvatske književnosti II, Zagreb, 1975,
  • Nad iskonom hrvatske knjige, Zagreb, 1983,
  • Tropismena i trojezična kultura hrvatskoga srednjovjekovlja (Three-script and three-language of Croatian Middel Ages), Matica hrvatska, Zagreb, 1994, (extremely important book of a Croatian top scientist; Croatian cyrillic included); 2nd extended edition 2006.
  • Glagoljaštvo u razvijenom srednjem vijeku, in [Croatia and Europe], volume II, pp 169-225
  • Glagoljaštvo i glagoljica, in [Croatia and Europe], volume III, pp 245-273
  • Na temeljima hrvatske književne kulture, Filoloskomedievističke rasprave, Matica hrvatska, Zagreb, 2004., ISBN 953-150-705-8
  • Hercigonjin Zbornik, CROATICA, godište XXVI, svezak 42/43/44., Zagreb 1996 (470 p.), collection of articles - by S. Damjanovic (foreword), H. Birnbaum, J.Bratulić, A. Dürrigl, R. Katičić, M. Mihaljević, M. Moguš, A. Nazor, M. Pantelić, I. Petrović, J. Reinhart, A. Zaradija Kiš, M. Žagar and other.
  • Drugi Hercigonjin Zbornik, uredio Stjepan Damjanović, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2005.
  • Tisućljeće hrvatskoga glagoljaštva, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 2009., 199 str., ISBN 978-953-169-211-3

 51. Hrvatski državni arhiv (Croatian State Archives) - glagoljica

 52. Hrvatski Očenaši u glagoljskim rukopisima ... BUDI VOLJA TVOJA ..., THY WILL BE DONE ... The Croatian Lord's Prayers in Glagolitic manuscripts (priredila Anica Nazor), Erasmus, Zagreb, 2003., ISBN 953-6132-59-1

 53. Hrvatski prvotisak 1483. (NSK)

 54. Mladen Ibler: BREVIJAR BORGIANO ILLIRICO 5-6, Senjski zbornik, Vol.36 No.1 Prosinac 2009.

 55. Iskoni bje slovo, (editor Antun Badurina), important collection of works from the conference about the Glagolitic script and glagolites in the region of Zadar, Zagreb 2001, Provincijalat franjevaca trecoredaca, KS, ISBN 953-97691-3-2

 56. ISTRA u umjetnosti i znanstvenim disciplinama od XV. do XVII. stoljeća, Zbornik radova sa znanstvenog skupa u Puli, Rovinju i Kanfanaru, gl. ur. Hrvojka Mihanovic-Salopek, Sveta glazba d.o.o. - Udruga Prosoli, Zagreb 2005. UDK 953-96319-4-7

 57. Istarski razvod 1275.-1395. (NSK)
 58. Istria - references related to Croatian Glagolitic Culture in Istria

 59. Stjepan Ivšić: Podsjedanje i osvojenje Sigeta u glagoljskom prijepisu hrvatskoga opisa iz g. 1566. ili 1567., Starine XXXVI. 1918. p. 390–429.

 60. Ivančić, Stjepan: Povijestne crte o samostanskom III. redu sv. oca Franje po Dalmaciji, Kvarneru i Istri i poraba glagolice u istoj redodržavi. Sa prilozima, Zadar 1910. (255 str. i prilozi)

 61. Japundžić, Marko:
  • Tragom hrvatskoga glagolizma (zbirka radova), Novaja i vjethaja, izdavaci: Provincijalat franjevaca trećoredaca, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1995,
  • Hrvatska glagoljica, Hrvatska uzdanica, Zagreb, 1998,
  • The Croatian Glagolitic Heritage

 62. Jašo, Marta: Glagoljske matične knjige kvarnerskog Primorja i Istre u Arhivu HAZU, Vjesnik DAR (= Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci), 41-42, 1999-2000.

 63. Jašo, Marta i Doblanović Šuran, Danijela: Matična knjiga krštenih župe Dolina kod Trsta (1605.-1617.), Pazin, 2019, ISBN 978-953-7640-42-2

 64. Jašo, Marta i Strčić, Petar: O najstarijoj glagoljskoj matičnoj knjizi iz Lindara u Istri (1590-1648), Historijski zbornik, god. XLVII(1), Zagreb 1994, 37-94

 65. Jembrih, Alojz: Vergerijeva zauzetost oko slovenskoga i hrvatskoga prijevoda Biblije, Vergerij's part in translating the Bible into Slovenian and Croatian, Science and Research Centre of the Republic of Slovenia, Koper, 1999

 66. Kapitanović, Vicko: Gradački glagoljski grafit [PDF], Slovo 47-49 (1997-1999), 169-175.


 67. Komšo, Darko: Nove spoznaje o glagoljici na području Kanfanarštine, u Dvegrajski zbornik, Br. 1, Kanfanar 2011.


 68. Juran, Kristijan i Filip Đinđić: O staroj župi u Sv. Filipu i Jakovu, Sv. Filip i Jakovi, 2009., ISBN 978-953-55687-0-4


 69. Juran, Kristijan
  • Građa iz dosad nepoznatih betinskih, prvićkih i tribunjskih glagoljskih matica i drugih spisa, Čakavska rič, XXXI (2003), br 1-2, Split, 109-138
  • Murterske glagoljske matice, Stud. ethnol. Croat., Vol. 14/15, str. 213-274, Zagreb, 2002./2003.
  • Hrvatska ćirilica u spisima Šibenske biskupije (4), Slovo rogovsko, 2017., str. 66-67.
  • Knjiga računa Bratovštine sv. Marije u Jezerima (1683.-1861.), Državni arhiv u Šibeniku, Demographica et glagolitica Sibenicensia, Šibenik 2018. ISBN 978-953-7998-15-8
  • Tišnjanska matica krštenih i vjenčanih (1608.-1638.), Šibenik 2015.

 70. Juran, Kristijan i Nataša Mučalo (ur.): Ante Šupuk i njegov rukopis o starim primoštenskim maticama, Šibenik 2013.

 71. Jurčević, Ivan: Jezik hrvatskoglagoljskih tiskanih brevijara, Sveučilište J.J. Strossmayera, Osijek, 2002.


 72. Jurić, Juric: Arheološka istraživanja u Udbini (1996.-1003.), 12(2004.), br. 1

 73. Kaloper-Bakarić, Jadranka: Popis glagoljskih spisa u franjevackom samostanu na Trsatu, Rijeka (zbornik) sv. 2, Povijesno društvo Rijeka, Rijeka 1994, str. 283

 74. Kapetanić, Nikola i Žagar, Mateo: Najjužniji hrvatski glagoljski natpis [PDF], Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, sv. XXXIX, Zagreb-Dubrovnik 2001, str. 9-48 (the article describes a Croatian glagolitic inscription found in Konavle south of Dubrovnik)


 75. Kapetanović, Amir, Malić, Dragica, Štrkalj-Despot, Kristina: Hrvatsko srednjovjekovno pjesništvo; Pjesme, plačevi i prikazanja na starohrvatskom jeziku, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb 2010., 884 + LX str.


 76. Karlobaške ljekaruše iz 1603. i 1707. godine, HAZU (Croatian Academy of Sciences and Arts), Zagreb 2009. ISBN 978-953-154-860-1

 77. Katičić, Radoslav: Na ishodištu; književnost u hrvatskim zemljama od 7. do 12. stoljeća, Matica hrvatska, Zagreb 1994.

 78. Kempgen, Sebastian: The Mysterious “Alphabetum Iliricum Sclavorum”, Kodeks

 79. Kero, Pavao (ed.):
  • Popis glagoljskih kodeksa Zadarske nadbiskupije, Stalna izložba crkvene umjetnosti, Zadar 2008.
  • Glagoljska matica umrlih župe sv. Roka u Bibinjama 1713.-1825. , Zadar, Stalna izložba crkvene umjetnosti, 2010.
  • Glagoljska madrikula Bratovštine sv. Petra i sv. Ivana Krstitelja u Tinju i Bubjanima 1723.-1767., Stalna izložba crkvene umjetnosti, Zadar 2012. (glagoljički rukopisi iz sela Bubnjani u Ravnim kotarima, između Tinja, Raštana i Sikova, koje je nestalo turskim osvajanjima u 18. st.; selo Tinj je teško stradalo za vrijeme srpske agresije na Hrvatsku 1991.-1995.)
  • Biogradska glagoljska madrikula brtovštine od Uznesenja blažene Djevice Marije 1721.-1841., Stalna izložba crkvene umjetnosti, Zadar 2012.
  • vidi pod (see under) Monumenta glagolitica
  • Libar od intrade iz Samostana sv. Frane na Rabu 1753.-1820., Slovo rogovsko, br. 5, 2017, str. 4-11.

 80. Kirinčić, Josip, Velčić, Franjo: Darovnica slavnoga Dragoslava 1100-2000, Dobrinj, 2000., ISBN 953-6081-16-4

 81. Kolanović, Josip: Glagoljski rukopisi i isprave u Arhivu Hrvatske, Slovo, sv. 32-33 (1982-1983), str. 131-191, Zagreb 1983.

 82. Kolanović, Josip i Obhođaš, Amir: Zbirka mikrofilmova glagoljskih rukopisa i isprava [PDF], Hrvatski državni arhiv, Zagreb 2006.

 83. Konzul Istranin, Stipan: Katekizam, Edna malahna kniga... s pomoću dobrih Hrvatov sad nai prvo istumacena, Tübingen, 1561 (prepared and afterword by dr Alojz Jembrih, Pazin, 1994 (171 p.)

 84. Kosić, Ivica: Hrvatski ćirilićni rukopisi u zbirci rukopisa i starih knjiga Nacionalne i sveučilišne knjižnice, Slovo 56/57 (2006-2007) , Zagreb 2008., pp. 241-268

 85. Košuta, Leo: Glagoljski lošinjski protokoli notara Mikule Krstinića i Ivana Božičevića, Radovi Staroslavenskog zavoda, Zagreb 1988

 86. Kovačić, Slavko:

 87. Kruming, A.A.:
  • Svodnyj katalog staropecatnyh izdanij glagoličeskogo šrifta 1483 - 1812 gg, 224 p, Moskva 1998.
   (According to Krumming's own words, his monograph (having 224 pages) should be at least five times larger in order to provide a satisfactory presentation of Croatian printed books!
  • Svodnyj katalog starpečatnyh izdanij glagoličeskogo šrifta 1483-1812 gg. (avtoreferat i dopolneniya), Slovo, 50 (2000) 191-203.
   Avtoreferat: "...Pervy i samyj suščestvny nedostatok ... sliškom malyj obem knigi... Po moemu mneniyu, udoletvoritel'noe opisanie staropečatnyj glagoličeskih izdanij bylo by primerno v pyat' raz bolše... sverh togo, k takomu opisaniyu dolžny byt priloženy perepečatki tekstov (posvyaščeniya, predisloviya i t.p.), a takže i al'bom ilyustracij."

 88. Ladić, Zoran i Budeč Goran: Glagoljska bilježnica šćitarjevskog župnika od 1524. do 1526.  godine. Prilog proučavanju crkvenog i seoskog života u zagrebačkoj okolici u ranom Srednjem vijeku. [PDF], Zbornik Odsjeka povijesnih znanosti Zavoda povijesnih i društvenih znanosti HAZU, 29 (2011), 149-189
 89. Lika - references related to Croatian Glagolitic heritage in Lika

 90. Livljanić, Ive:

 91. Livljanić, Katarina: DIALOGOS, ensemble vocal féminin - Paris

 92. Lokmer, Juraj: Tiskane liturgijske glagoljske knjige u fondu Knjižnice biskupija senjske i modruške u Senju [PDF], Senj. zb. 35 (2008.), 161-212

 93. Lopašić, Radoslav: Urbar Modruški 1486, MH Ogulin, 1997.

 94. Lukežić, Irvin: Knjiga brašćina Sv. Marije Tepačke u Grobniku, Katedra Čakavskog sabora Grobinštine, Rijeka, 2002., ISBN 953-97606-1-5

 95. Mali staroslavensko - hrvatski rjecnik, sastavili S. Damjanović, I. Jurčević, T. Kustović, B. Kuzmić, M. Lukić, M. Žagar, Matica hrvatska 2004, ISBN 953-150-558-6

 96. Malić, Dragica:
  • Prilog za izgovor jata u hrvatskom glagolizmu, HAZU, Filogogija, knjiga 24-25, Zagreb, 1995., 229-233,
  • Jezik glagoljičke početnice Jurja iz Slavonije, HAZU, Fonologija, knjiga 26, Zagreb, 1996., str. 25-40,
  • Na izvorima hrvatskoga jezika, Matica hrvatska, Zagreb, 2002., ISBN 953-150-676-0

 97. Mance, Ivan: Kosinj, izvorište hrvatske tiskane riječi, Redak, Split 2013.

 98. Mandić, Davor (ed.): Dva tisućljeca pisane riječi u Istri (katalog izložbe), Povijesni muzej Istre, Pula, 1994., see the article of Josip Bratulić under the same title on pp. 37-51, and the list of glagolitic items of the exhibition on pp. 61-64.

 99. Margetić, Lujo: Vinodolski zakon - La legge del Vinodol - Das Gesetz von Vinodol - The Vinodol Law, Adamic Vitagraf, Rijeka, 1998, ISBN 953-6531-31-3 (extensive summaries in Italian, German and Croatian)

 100. Margetić, Lujo; Strčić, Petar: Krčki (Vrbanski) statut iz 1388, Krčki zbornik, 2008.

 101. Marić, Marija; Šimić, Marinka; Škegro, Ante: Pop Tjehodrag i njegov natpis [PDF] (Glagolitic priest Tjehodrag and his epitaph), Povijesni Prilozi, Historical Contributions, Hrvatski institut za povijest, Vol 33, No 33, Zagreb 2007, pp. 9-31, sazetak

 102. Marti, Roland: Bechreibung der slavischen Handschriften in der Schweiz, Slavica Helvetica, Band 40, Peter Lang, Bern 1991 (pp. 25-27)

 103. McDaniel, Gordon L. McDaniel: The Glagolitic Alphabet and its Use in Croatian Church Records [PDF], FEEFHS Journal [FEEFSH = Federation of East European Ffamily History Societies], Vol XII, 2004, pp 30-37

 104. Martinić, Jerko: Glagolitische Gesänge Mitteldalmatiens, Teil I (Text), Teil II (Noten), Regensburg (Gustav Bosse, Kölner Beiträge zur Musikforschung,

 105. Ana Mavrić: Acta croatica: nastanak zbirke i diplomatička analiza, diplomski rad pod vodstvom dr. Tomislava Galovića, Filozofski fakultet, Zagreb 2013.

 106. Mičetić, Zrinko: Praputnjak i Vinodolski zakon, Kulturno društvena udruga "Praputnjak", Praputnjak 2009. [PDF]

 107. Milan Mihaljević: Die Klagenfurter Fragmente eines kroatisch-glagolitischen Breviers, Carinthia I: Zeitschrift für geschichtliche Landeskunde von Kärnten (0008-6606) 208 (2018), 1; 149-164, sažetak

 108. Mihaljević, Milan; Vince, Jasna: Jezik hrvatskoglagoljskih Pazinskih fragmenata (prikaz knjige), Zagreb, 2012.; ISBN: 978-953-169-240-3

 109. Mihojević, Josip: Bračke književne slike, Brački zbornik br. 18, Supetar, 1995, ISBN 953-6266-02-4

 110. Misal po zakonu Rimskoga dvora 1483. (NSK)

 111. Moguš, Milan: Povijest hrvatskoga književnog jezika, Globus, Zagreb, 1993,

 112. Monumenta glagolitica Archidioecesis jadertinae, Zadar (prir. Pavao Kero)

  Vol. I Glagoljska matica umrlih župe sv. Roka u Bibinjama, 1713. − 1825., prir. Pavao Kero, Zadar, 2010.

  Vol. II Glagoljska matica vjenčanih župe sv. Roka u Bibinjama, 1714. − 1825., prir. Pavao Kero, Zadar, 2010.

  Vol. III Glagoljska matica krštenih župe sv. Roka u Bibinjama, 1713. − 1825., prir. Pavao Kero, Zadar, 2010.

  Vol. IV/1 Pet glagoljskih matica krštenih župe Uznesenja BDM na Olibu, 1565. − 1668., prir. Pavao Kero, Zadar, 2011.

  Vol. IV/2 Glagoljska matica krštenih župe Uznesenja BDM na Olibu, 1743. − 1805., prir. Pavao  Kero, Zadar, 2012.

  Vol. V Tri glagoljske matice umrlih župe Uznesenja BDM na Olibu, 1613. − 1771., prir. Pavao Kero, Zadar, 2011.

  Vol. VI/1 Četiri glagoljske matice vjenčanih župe Uznesenja BDM na Olibu,1566. − 1681., prir. Pavao Kero, Zadar, 2011.

  Vol. VI/2 Glagoljska matica vjenčanih župe Uznesenja BDM na Olibu, 1730. − 1821., prir. Pavao Kero, Zadar, 2012.

  Vol. VII Biogradska glagoljska madrikula Bratovštine od Uznesenja Blažene Djevice Marije,  1720. − 1841., prir. Pavao Kero, Zadar, 2012.

  Vol. VIII Glagoljska madrikula Bratovštine sv. Petra i sv. Ivana Krstitelja u Tinju i  Bubnjanima, 1723. − 1767., prir. Pavao Kero, Zadar, 2012.

  Vol. IX Glagoljska matica vjenčanih, 1623. − 1711. / Glagoljska matica umrlih, 1698. − 1723. župe sv. Lovre u Kalima, prir. Pavao Kero, Zadar, 2012.

  Vol. X Glagoljični dio madrikule Bratovštine Blažene Gospe od Začeća u Bibinjama, 1710. − 1892., prir. Pavao Kero, Zadar, 2013.

  Vol. XI  Glagoljska matica krštenih župe sv. Lovre u Kalima, 1683. − 1825., prir. Pavao Kero, Zadar, 2013.

  Vol. XII Glagoljska madrikula Bratovštine ss. Kuzme i Damjana u Polači, 1711. − 1808., prir. Pavao Kero, Zadar, 2013.

  Vol. XIII Glagoljski kvateran župe sv. Ante u Radošinovcima, prir. Pavao Kero, Zadar, 2013.

  Vol. XIV Tri glagoljske matice krštenih župe sv. Tome u Tkonu, 1613. − 1821., prir. Pavao  Kero, Zadar, 2013.

  Vol. XV  Glagoljske matice krštenih i vjenčanih Župe Gospe od  Ružarija u Grusima 1613. − 1824., prir. Pavao Kero, Zadar, 2014.


 113. Muka kao nepresušno nadahnuće kulture (Passion, une source inépuisable de l'inspiration en culture), Udruga Pasionska bastina, Zagreb, 2003., ISBN 953-97797-2-3

 114. Nazor, Anica:
  • Zagreb riznica glagoljice, katalog izložbe, Zagreb, 1978.
  • Hrvatskoglagoljski rukopisi izvan domovine, in IV ročki glagoljaski bijenale, Pula, 1980,
  • Tragom Parčićeva glagoljskog misala, Zadarska smotra 3, 1993, 103-120
  • Knjiga o hrvatskoj glagoljici, Erasmus, Zagreb 2008. ISBN 978-953-6132-83-4
  • Rađanje hrvatske knjige, Vijenac 544, 2015., Zagreb

 115. Nižić, Ivo: Preko - glazbena baština, Živa baština i glazbena prksa u 20. stoljeću, Sveučilište u Zadru, Zadar 2007. ISBN 978-953-7237-24-0

 116. Pacnerova, Ludmila:
  • Staročeské hlaholské zlomky (kritické vydáni), Rozpravy CSAV, rada společenských ved, roc. 96, seš. 4, Academia Praha 1986
  • Česká bible Hlaholská (bible Vyąebrodská), Praha, 2000.
  • Česka varijanta hrvatske uglate glagoljice, Slovo, No 44-45-46 Zagreb 1996, pp 45-62
  • Die tschechische Variante der kroatischen eckigen Glagolica - Die dritte Periode des Glagolitismus in Böhmen. Glagoliticazum Ursprung des slavischen Schriftkultur. (Österr. Schriften der Balkan-Kommission. Philologische Abteilung, Bd. 41). Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2000: 192-197.
  • Staročeski literarni pamatky a charvatska hranata hlaholice, Slovo 56/57 (2006-2007) , Zagreb 2008., pp 405-420

 117. Pantelić, Marija (biografija1, biografija2):

 118. Paro, Frane: Typographia glagolitica, Matica hrvatska, Zagreb, 1997 (126 pp.)

 119. Pasije, redactors Slavko Batušić and Amir Kapetanović, Erasmus, Zagreb, 1998, (Passion heritage in Croatia)

 120. Paun, Milan:
  • Glagoljica u Slavoniji
  • Glagoljski natpisi u Brodskom Drenovcu i Lovčićma, Scrinia Slavonica (Godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Hrvatskog instituta za pvijest), sv. IV, Slavonski Brod, 2004

 121. Pederin, Ivan: Pisma Ivana Kukuljevića Sakcinskog Pavlu Josefu Safariku o glagoljici [PDF], Croatica et Slavica Iadertina, III (2007), pp 231-260

 122. Petar Trinajstić: Antun Dragutin Paričić - svjetloslikar iz Vrbnika [PDF], Vrbnički vidici, 2012., br. 40,  str. 8-11

 123. Pisana baština, portal digitalizirane hrvatske baštine zadarsko-šibenskog područja

 124. Požar, Sandra: Glagoljica u Brseču, Mošćenicama i Mošćeničkoj Dragi, Brseč - Mošćenička Draga, 2017. ISBN
  978-953-7071-07-3
 125. Regesta - Pavlinski samostan u Crikvenici, Hrvatski državni arhiv

 126. Reinhart, Johannes:
  • Eine Redaktion des kirchenslavischen Bibeltextes im Kroatien des 12. Jahrhunderts, Wiener Slavistisches Jahrbuch 36, Wien, 1990, pp 193-241.
  • Najstarije svjedočanstvo za utjecaj Vulgate na hrvatskoglagoljsku Bibliju, Slovo 39-40, Zagreb, pp 45-52.
  • Husova homilija na 13. nedjelju po duhovima u hrvatskoglagoljskom prijevodu, Slovo, 50 (2000) 119-190.

 127. Runje, Petar:
  • O knjigama hrvatskih glagoljasa, Kršćanska sadašnjost, Provincijalat franjevaca trećoredaca glagoljaša, Zagreb, 1998,
  • Pokornički pokret i franjevci trećoredci glagoljaši (13.-16.st.), Provincijalat franjevaca trećoredaca, Zagreb, 2001., ISBN 953-97691-4-0
  • Tragom stare ličke povijesti, Matica hrvatska Ogulin, 2001., ISBN 953-96363-8-8, kratak prikaz
  • O knjigama glagoljaša u drugoj polovici 14. i u 15. stoljeću u Zadarskoj nadbiskupiji, published in [Iskoni bje slovo; Zbornik radova o glagoljici i glagoljasima zadarskog kraja...]
  • O vrijednosti i ugledu glagoljskih knjiga u 15. stoljecu, Slovo 37, str. 171-183
  • Staroslavenski misal pisan latinicom u srednjem vijeku, Marulić 3, 2003, 493-494.
  • Školovanje glagoljaša, Matica hrvatska Ogulin, 2003.
  • Glagoljica u Zadarskoj nadbiskupiji u srednjem vijeku, Gradska knjižnica Zadar, 2005, ISBN 953-7204-07-5
  • Trećoreci glagoljaši na podrucju današnje Gospićko-senjske biskupije, Riječki teološki časopis, 12(2004.), br. 1
  • Franjevci trećoreci glagoljaši, Alka script, Samostan franjevaca trećoredaca - Ogulin, Matica hrvatska - ogranak Ogulin, Ogulin 2007. ISBN 978-953-7087-57-9
  • Otočac, srednjovjekovna biskupija i kulturni centar, Senjski zbornik, 33, 51-62 (2006.)
  • Senjski kulturni krug i senjska tiskara [PDF], Senjski zbornik, 35,  (2008.), pp. 91-114
  • Glagoljica je jedan od naših doprinosa europskoj zajednici naroda (intervju) Hrvatska riječ, 2010.
  • Fra Petar Runje o glagoljašima [WAW], Radio Vatican, 10. listopada 2010.
  • Budućnost glagoljice [WAW], Radio Vatican, 28. studenog 2010.

 128. Sambunjak, Slavomir:
  • Jezik i stil hrvatskih glagoljških prenja, Književni krug Split, 2000., ISBN 953-163-120-4
  • Tkonski zbornik
  • Libar glagoljaša don Antuna od Silbe, DEMETRA, Zagreb, 2004.
  • Glagoljski natpisi iz Asserie [Benkovac, D.Ž.] s obzirom na zapis iz Nina, Asseria, br. 2, Zadar 2004, 133-147.

 129. Sanković, Ivana: Lovranska glagolitica i dosadašnja istraženost [PDF]
 130. Ines Srdoč-Konestra – Saša Lajšić: Fra Šimun Klimantović (...) Ni pisac ni pod piscem pisac [PDF], FLUMINENSIA, god. 20 (2008) br. 1, str. 75-95 

 131. Šanjek, Franjo, Tandarić, Josip: Juraj iz Slavonije (oko 1355/60-1416) profesor Sorbonne i pisac kanonik i pentencijar stolne crkve u Toursu, Croatica Christiana Periodica 13, Zagreb 1984, str. 1-23

 132. Šimić, Marinka:
  • Livanjski glagoljski fragment brevijara, Slovo, 58 (2008), 137-190
  • Akademijin brevijar HAZU III c12, Hrvatskoglagoljski rukopis s konca 14. stoljeća, Jezična studija, transliteracija, faksimil, Staroslavenski institut, Zagreb 2014. ISBN 978-953-6080-16-8, opis

 133. Slaninka, M.: Hlaholske listy z Hlohovca [PDF] (Glagolitic leaves of Hlohovec. Remarks on transliterating a Glagolitic text into Roman script), In Slavica Slovaca. Vol. 39, no. 1 (2004), p. 3-15. 

 134. Izak Špralja:
  • Glagoljaška psalmodija [PDF] (summary in English [PDF]), Narodna umjetnost: hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku, Vol.36 No.2 Prosinac 1999.
  • Murtersko glagoljaško pjevanje, Matica hrvatska Murter, Župa Murter, 2011., ISBN 978-953-95818-2-2

 135. Stanković Avramović, Marija: Šimun Kožičić Benja, hrvatski književnik, Adamić, Rijeka 2002., ISBN 953-219-043-0

 136. Staroslavenska akademija Krk, u fondu Sveučilišne Knjižnice Rijeka

 137. Staroslavenski institut, Zagreb

 138. Stepanov, Stjepan: Spomenici glagoljaškog pjevanja Sv. 1, Glagoljaško pjevanje u Poljicima kod Splita, HAZU, Zagreb, 1983.
 139. Štefanić, Vjekoslav
  • Najstariji hrvatskoglagoljski misal, Zagreb, 1948., Djela JAZU, knj. 38, str. IX + 173, vidi i Slovo 1 (1952), 47-55.
  • Riječki fragmenti [PDF], Zbornik Historijskog instituta Jugoslavenska akademije, Vol. 3, Zagreb 1960., str. 215-288.
  • Determinante hrvatskog glagolizma, Slovo 21, Zagreb 1971, str. 13-30
  • Glagoljski tranzit svetog Jeronima u starijem prijevodu, Radovi Staroslavenskog instituta, Vol. 5 No. 5 (30. 9.1964.)
  • Glagoljski rukopisi Jugoslavenske akademije, I–II, Zagreb 1969–70

 140. Stipčević, Aleksandar: Socijalna povijest knjige u Hrvata, knjiga I., Srednji vijek (Od prvih početaka do glagoljskog prvotiska iz 1483. godine), Školska knjiga, Zagreb, 2004., ISBN 953-0-61554-X

 141. Strgačić, Ante M.: Hrvatski jezik i glagoljica u crkvenim ustanovama grada Zadra, in Zbornik Zadar, Matica hrvatska, Zagreb, 1964, pp. 373-429

 142. Strgačić, Ante M.: Trećoreci - glagoljaši na Hvaru, Prilozi povijesti otoka Hvara II, Hvar 1962, 37-45.

 143. Šupuk, Ante: Šibenski glagoljski spomenici, JAZU, Zagreb, 1957.

 144. Tadin, Marin: Glagolitic manuscripts in Bodleian Library, Oxford, Oxford Slavonic Papers, vol IV (1953) 151-158, vol V (1954) 134-144.
 145. Marin Tadin: Recueil glagolitique croate de 1375 [PDF]. In: Revue des Ètudes slaves, Tome 31, fascicule 1-4, 1954. pp. 21-32.
 146. Tandarić, Josip Leonard: Hrvatsko glagoljska liturgijska knjizevnost, rasprave i prinosi, Krscanska sadasnjost, Provincijalat franjevaca trećoredaca, Zagreb, 1993,

 147. Tandarić, Josip Leonard: Prva hrvatskoglagoljska početnica 1527.  [PDF], (Ocjene i prikazi), Slovo 32-33, 1982-83, 255-261

 148. Tkonski zbornik, Hrvatskoglagoljski tekstovi iz 16. st., transliterirao i popratne tekstove napisao Slavomir Sambunjak, Izdavac Opcina Tkon, Tkon 2001. (296 p.)

 149. Tomić, Marijana:
  • Hrvatskoglagoljski brevijari na razmeđi rukopisne i tiskane tradicije, Ljevak, Zagreb 2014.
  • (voditelj projekta): Pisana Baština, portal digitalizacije pisane baštine zadarsko-šibenskog područja
  • (voditelj projekta): Kaljski rukopisi

 150. Transliteracije gradiva pavlinskih samostana u Hrvatskom državnom arhivu

 151. Turčić, Petrica: Dubašnicu je uvijek nosio u srcu, Akademiku Branku Fučiću u spomen (1920-1999), Nasi zvoni, Glasilo opcine Malinska-Dubasnica, br. 37, 2007., str. 12-14.

 152. Tutschke, Günter: Die glagolitische Druckerei von Rijeka und ihr historiographisches Werk: Knizice od zitiya rimskih arhieryeov i cesarov, München, Verlag Otto Sagner, 1983 (373 str.)

 153. Tyran, Katharina: Das Klingenbacher Handschrifliche Fragment / Klimpuški rukopisni fragment, Znanstveni institut Gradišćanskih Hrvatov, Trejšof / Trausdorf, 2010, ISBN 978-3-901706-15-8

 154. Veselić, Krešimir:
 155. VESPERAL, Župni ured, Vrbnik, 1999, 311 pages, ISBN 953-97183-1-7

 156. Vigato, Ivica: Prezimena u glagoljskim matičnim knjigama umrlih i krštenih otoka Silbe [PDF] (Surnames in glagolitic registers of baptisms and deaths on the island of Silba), Folia Onomastica Croatica 14 (2005), 179-200.

 157. Vinodolski zakonik 1288. (NSK)

 158. Viškanić, Damir:
  • Quaderna capituli Lovranensis (Kvaderna kapitula lovranskog), Katedra čakavskog sabora Opatija, Adamić, Lovran - Rijeka 2002., ISBN 953-219-056-2 (can be ordered at www.adamic.hr)
  • Brsečki glagoljski natpisi, Riječki teološki časopis, 2 (1994.), br. 1
  • Brsečka glagoljska oporuka, Vjesnik PAR, 38/1996., str. 3-17

 159. VINODOL:

 160. Vjalova, Svetlana O.:
  • Glagoljski fragmenti Ivana Berčića u Ruskoj nacionalnoj biblioteci, HAZU, Ruska Nacionalna biblioteka, Staroslavenski institut, Zagreb, 2000., in Croatian and Russian, two books: facsimiles (two volumes) and description (in Russian), ISBN 953-154-407-7
  • Rukopisi sobraniya Ivana Berčića, Vyp. 1, katalog, Ministerstvo kul'tury RFSR, Leningrad, 1982 (the Croatian language in this booklet is called "serbohorvatskij").
  • Glagoličeskie pamjatniki v hraniliščah Rossii, Slovo, sv. 54-55 (2004-05), 171-194, Zagreb, 2006
  • O pamjatnikah horvatskogo glagoličeskogo pis6ma v sobranijah Evropy, Ameriki i Bližnego Vostoka (On Croatian Glagolitic Monuments in depositories in Europe, America and the Middle East, in Russian), Problemi na Kirilo-Metodievo delo na b'lgarskata kultura pres IX/X vek (11 Kirilo/Metodievski studii. kn. 17), Sofija, 2007.
  • Horvatskaja glagoličeskaja pis'mennost' : istočnikovedčeskoe issledovanie v istoriko-kul'turnom aspekte : (po rukopisjam Rossijskoj nacional'noj biblioteki) : special'nost' 07.00.09 - istoriografija, istočnikovedenie i metody istoričeskogo issledovanija : disertacija v forme naučnogo doklada na soiskanie učenoj stepeni doktora istoričeskih nauk / Svetlana Olegovna Vjalova; Sankt-Peterburg : Izdatelstvo Rossijskoj nacional'noj biblioteki, 2003

 161. Vlahov, Dražen:
  • Glagoljski rukopisi iz Vranje u Istri (1609.-1632.), Povijesni arhiv u Pazinu, posebna izdanja, sv. 12, Pazin 1996., ISSN 1331-0208
  • Glagoljski rukopisi iz Huma (1608.-1639.), Državni arhiv u Pazinu, posebna izdanja, sv. 13, Pazin, 1999., ISSN 953-96045-2-4
  • Tri glagoljske isprave iz Brseča s kraja XVI. i početka XVII. stoljeća, Vjesnik Povijesnog arhiva Pazina, 37/1995., 8-22
  • Glagoljske isprave iz Kostanjice s početka 17. stoljeća, Vjesnik Istarskog arhiva, Sv. 4-5, Pazin, 1998., 165-176
  • Nekoliko glagoljskih zapisa iz Vižinade, Vjesnik Istarskog arhiva, Sv. 4-5, Pazin, 1998., 153-164
  • Još jedna glagoljska matica iz Huma (1618.-1672.), Buzetski zbornik br. 25, Buzet, 1999., 161-184
  • Nekoliko glagoljskih isprava iz Novigrada, Vjesnik Istarskog arhiva, Pazin, 2001., 299-322
  • Još jedna glagoljska isprava iz XIX. stoljeca iz južne Istre, Vjesnik Istarskog arhiva, sv. 2-3 (1992-1993), Pazin, 183-188
  • Knjiga računa bratovštine sv. Bartolomeja u Roču (1523.-1611.) kao izvor za gospodarsku povijest Roča, Buzetski zbornik br. 28, 2002, 107-135
  • Glagoljski zapisi u knjizi bratovštine sv. Tijela iz Boljuna, 1612.-1658., Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci, svezak XLIII.-XLIV., Rijeka 2002.
  • Matična knjiga iz Boljuna, Glagoljski zapisi od 1576. do 1640.
  • Prilog diskusiji o istarskom razvodu, Arhivski vjesnik, Vol.48 No.48 April 2006.
  • Matica krštenih župe Lindar (1591.-1667.), Glagoljski zapisi od 1591. do 1638., Pazin 2012.
  • Zbirka glagoljskih isprava iz Istre, Pazin 2010.
  • Glagoljski zapisi u Knjizi krštenih, vjenčanih i umrlih iz Huma (1618-1672), Pazin 2003.
  • Knjiga računa općine Roč (1566.-1628.), Pazin 2009.
  • Glagoljske matice krštenih i vjenčanih iz Draguća u Istri 1579.-1650., Pazin 2015.

 162. Vlašić, Danko: Posljednji popi glagoljaši iz Podstrane, Podstrana, 1997 (104 p.)

 163. Josip Vončina: Četiri glagoljske listine iz Like (ili [PDF]), Radovi Staroslavenskog instituta, Knjiga 5, Zagreb 1964., str. 213 -230

 164. Vrbnički statut 1388. (NSK)

 165. Zaradija Kiš, Antonija:
  • Knjiga o Jobu u hrvatskoglagoljskoj književnosti, Hrvatsko filološko društvo, 1997 (231 p.)
  • Šimun Greblo i njegovo tumačenje Muke Kristove (1493.), Pazin, 2001., ISBN 953-6262-35-5
  • Louis Leger (1843.-1923.) i Juraj iz Toursa (1355./60.-1416.) [PDF], Slovo, sv. 56-57 (2006-07), 627-644, Zagreb 2008.
  • Francuske veze Vatroslava Jagića (pisma L. Legera V. Jagiću). U: Zbornik o Vatroslavu Jagiću književnom povjesničaru, kritičaru i filologu. Knjiga I. (ur. Tihomil Maštrović), Zagreb 2007.: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu,  str. 281-300.
  • Louis Leger (1843.-1923.) u ranijim kroatistički istraživanjima. U: Bertošun zbornik  III. (ur. Ivan Jurković), Pula – Pazin 2013.: Sveučilište Juraj Dobrila u Puli i Državni arhiv u Pazinu, str. 25-39.

 166. Zelić-Bučan, Benedikta:
  • Hrvatska ćirilica - bosanica (bosančica), Hrvatska danas - Croatia Today, 1, 1994,
  • Čiji je Evanđelistar kneza Miroslava?, Kolo, I/1-2, Zagreb 1991, str. 136-141, ("Whose is the Evangelistary of Duke Miroslav?")
  • Hrvatska ćirilska pismenost, s osobitim osvrtom na podrucje nekadašnje pokrajine Dalmacije, Hrvatska revija, prosinac 4/1994, str. 554-569,
  • Whose is Evangelistary of Duke Miroslav, Journal of Croatian Studies, Vol. XXXVI-XXXVII (US ISSN 075-4218), New York, 1995-1996, pp. 75-83
  • Jezik i pisma Hrvata, Matica hrvatska, Split, 1997, ISBN 953-6159-31-7

 167. Zor, Janez: Fragmenti glagoljskega misala iz 1374 v Sloveniji?, 56-57 Slovo (2006-07), Zagreb 2008, pp. 379-693

 168. Žagar, Mateo:
  • Krbavska bitka i glagoljske knjige, Međunarodni slavistički centar Republike Hrvatske, Zagreb, 1993,
  • Kako je tkan tekst Bašćanske ploče, Hrvatsko filološko društvo, 1997 (157 p.)
  • Konavle fragment..., with N. Kapetanić

 169. Žeravica, Zdenko (et al.): Arheološka baština Župe dubrovačke (Archeologica heritage of Zupa dubrovacka), Exhibition catalogue, Dubrovnik Museums - Archeological museum, Dubrovnik ISBN 978-953-7037-02-5 (the Župa dubrovačka Glagolitic inscription from 10th or 11th century exhibited on cover pages, and on pp 36 and 37)


  Source: www.miloslavic.com

 170. Žgaljic, Josip: Branko Fučić, od Dubašnice do Dubašnice, Rijeka, 2001, ISBN 953-6081-19-9

 171. Žganec, Vinko:
  • Istraživanje glagoljaškog pjevanja na Krku, Rabu i Pagu, Ljetopis JAZU, 63, 1959.
  • Odnos glagoljaškog crkvenog i svjetovnog pjevanja u kvarnerskom području, Krčki zbornik, III, 1971.
  • Glagoljaško pjevanje kao dragocjeno kulturno-historijsko nasljeđe Hrvata, Sv. Cecilija, 1972., 1

 172. Žic, Ingrid: U potrazi za frankopanskim kaštelima, Krčki zbornik sv. 36, Rijeka, 1996.

 173. Žubrinić, Darko:

   

 174. Žužak, Vedran: Glagoljska epigrafika zadarskog otočja [PDF, 70 str.], Diplomski rad, Sveučilište u Zadru, 2006. (mentor prof.dr. Slavomir Sambunjak); objavljen u časopisu Čakavska rič, Split, XXXV, br. 2 (2007), 249-322.

Croatia - an overview of its History, Culture and Science