U Zakonu Bratovštine sv. Duha u Baški

Zakon Bratovštine sv. Duha je bil učinjen u vrime

Nikole Kneža Frankapana u Crikvi sv. Luciji u Baški

u Fratrov sv Benedikta kojim su se zvali Fratri

Benedikti

Zakon Bratovštine je bil učinjen u svemu dobro

daje bilo mnogomu ta Bratovština na korist duši

i telu Molili suse ta Bratovština svakoju nedilju

za umeršuju Bratju i za bratju živuću i za onih

koji putujuć po svitu da živim vladajet i vkupe

i mertvim i svih milujući da tebe milostivi Bože

odlučihosmo moliti dati svih grihov od pustiš

Ji još tomu kojibi Brat umro biju činili zadušnice

i bi molitve slali Bogu za tega pokojnika gdibi bio

ili umro u mestu ili zvan mesta na molitvah bi

goreli kandalote sami Kaštaldi biju pogrebli bratovo

telo Dužnosti su prave činili kako pada po

14 dili milosardja Pokopati mertve i za njih moliti

Kako se vidi uzakonu parvih 8 osam kapituli bile

jesu poderane nise je moglo čitat tako suse poderale

zač biše svako toliko čitala Martigula i kad bise

čital taj zakon svi morali biju biti na nanogam

i zato jese osam kapituli prepisali da ostane

usvemu zakon Bratovštine

Molitve jesu se obavljale u crikvi Sv. Lucije kad bi

Poznik Prisastvija Duha svetago Paraklit tad biše

činele molitve u crikvi sv. Duha sa ovu Osminu

toje bratovština ostala bez Opata uzeli su Bratovštinu

svitovni ljudi jimeli jesu jedinago svećenika kojimi

njim bio na celu od molitve kastaldi su bili svetov-

njaki u sve vrime štogod je Bratovština

Evo zakon koji glasi evo ovako

_

Zakon Bratovštine sv. Duha u Baški

Od 4 kolovoza godine Gospodinove 1461.

 

            U ime Božje Amen

Ja poglaviti Vojvoda Duhovne vlasti ja Biskup Francisko

Dajen i Obligavan da imajet vladat Otac i Abat u sv.

Lucije u Baski Manastira Benedikta da svaki ki pri

stupiti bude serca cista i dobrovoljno prigarli ono

stoje upisanju ovoga Zakona u Ovoj Bratovštini sv.

Duha da to je dobro volno primen u Bratovštinu

 

                        Kapitul   II

Starešinstvo i pomoć u deržaniju presvitli i prepo

štovani Biskup ova pravila netom su prigledana

i utemeljena i tako navolju dajetse mnogo

Veličenomu i plemenitomu i Visoko rodjenomu

i slavnomu Gospodinu gospodinu i Knezu Nikoli

Vejskomu i Modruškomu Senjskomu i svega Otoka

Gospodinu i gospodaru i njegovoj Gospoji Knegini                                                                

 

Doroteji da njimi bude u svemu čast i poštenje

kako se pristoji biti u svemu i Bogu Ocu i Sinu

i Duhu svetomu budi slava i dika po komu utis

inju istoga Duha svetoga budemo uzivati slavu

na nebu

 

                        Kapitul  3.

Upisanoje u knjigah Apostolskih daje Petar

otvar usta svoja i reče Muži bratjo nam poveli Gospod

prepovidati ljudem i mi svedetelji esmo da ta jest od

Boga koji će suditi živim i mertvim Takožde imi

oćemo biti pomnjivi i deržati zakona koji nam

prepisuju u svemu i mi oćet primiti svakog

koji bud tomu pobožan pošten i čedan ter i u

stanju veršiti i činiti dobra dila   Ljubi Božja

izlit oće se va sardca naša i privat i Duhom

ego vanas ako budemo činiti dužnosti našie

Ispovidajte ćete grihi i dobit ćete prošćeniju grehi

vaših i ako budete pristupiti na skupštinu moliti

ujedinjenie molenija naša udane sv.Duha i svu

Osminu toje dar Duha sveta kojije izlil nasvoje

Apostole različnimi jaziki koju su ispovidali

daje Isus u Slavi oca i tako je poveleno da

budu prisustvovati svetim otajstvom Tila

Hristova daće dobit veliko blago u Kraljestvu

nebeskom.                                                                                                                            

 

 

 

                        Kapitul 4.

Hoćemo da svaki brat i sestra imit pristupit

na skupštinsku molitvu nato oće biti prigledano

onaj koji je ukakvom poslu ima biti ispričan onaj

koji bude ublizini taj izsvaršava zapovedi kako

Gospodin zahtjeva bratju može uzet osviju stran

svita a svaki imut molit po nakani Duha svetago

molit jimut Čijslo (1) za blagi smerti i za bratju

putujući za od pušćenije grihov posednicu Duha

sveta toje Prijedi Duše prisveti i pročaja. Molit se ji

mut za umeršije brat i sestar i sveje dobrotvor

ce i zaplavujuće na moru da Bog i gospod bude

ublizini i upotribah nasih i da mi budemose

radovali u pomoći naših

 

 

                        Kapitul 5

Opat sa ostalimi Kastaldi koje kastaldi jesu na broj

osam odbrani na skupštini koji nemoru se iz-

vadit i od tribiti se ovoga dok bude živ niti sami

kaštaldi ne bi imeli pravo da od puste svoe dužno

sti oni moraju biti uviki i kaštaldi moze biti i

svitovnjak . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

(1)               Svaki jimaj moliti Luzar za dobru smart i ostalo

kakoje gori upisano i svaki ki oće pristupit taj ima

platit po zakonu Bratovštine sv. Duha                                                                              

 

Opat zapovida jer jest starešina  Bratovštine sv. Duha

Kaštaldi jesu pomoćni u svakomu poslu

Kaštaldi jimaju upravljati molitve svakoje druge

Nedilje u doba od drejeno kojim se zamolitvu služi

sv. Misa koji jimajut priti u vese broja i sa milosti

nju pomogućnosti

 

                  Kapitul 6

Svaki koji želi da pristupit imut u ovu Bratovštinu sv.

Duha imut platit kakoje odrejeno libar 4 i imut

dati jednu kandalotu od čistog pčelnog voska i

meru jednu ula

 

                  Kapitul 7

I ovomu se još do daje da Kaštaldi sa Opatom

moguse poražumiti akobi koji otel to učiniti nek

se prija porazumiju jeli taj mogućan da to učin

imali svoje vlastito ili uživa kojeg drugoga Dabi tio

koji darovati koju svar kako, ul, vinograd ili kak

kvo živinu ovcu kožu koja možese upotribi derati

za siromašku bratju žito ulik i to na korist Bratim

sko i k tomu posle tvoje smarti to može dati ji

još koje druge potrebne stvari i to valja da imut u

pisano tistamentu da ostavlj na korist Bratiu

sko to i to i (pročaja) Zatakovih imut se služit

jedna misa svako leto na parvi dan Novembra

pomilosti sv. Duha da budu utišeni i veselitise                                                                   

 

budu gori na nebesih

 

 

                  Kapitul 8

Štet se u Knigah Tobije daje Anjel Rafajil pride

Tobiji i reče emu Dobraje molitva spostom i sa

dužbinim veće nego skrovišća zlata sakrivati, Ti,

kada ti moljase slozami i pokopaše martve i osta

vljase obed tvoj i Martve sakrivase kroz dan u kućij

svoj i u noći pokopase jih. Zato u milosti

Božjoj i od vetnice Devi Marije i njezina zaručni-

ka svetog Duha utisitelja da nadahnu i napuni

sarca naša da u prosvetlenju istoga Duha budemo

imi sprovoditi martve na pogrebanie i tu na

pogrebeniju budemose pomolitise za dušu pokojni-

kovu časoslov sv. Dominika toje Luzar pohvale plač

Marijin preporuka duše i ostalo imut se moliti

kako na redi Opat k tomu Kaštaldi primut svaki

jednu kandolotu koju jimut uzgat kad budu moliti

i primut ti 4 libri za njh trud

 

 

                  Kapitul 9

Hoćemo ako ki brat bratu nečet va sinu za brašćinsko

delo nemožetse pozvati lise takmo pred kaštaldi,

Kaštaldi s Opatom na kup suditi i miriti imut

i ako bise mira od vergla pena budi brašćini

od ke pene hoćemo dae e pol prosto po zakonu Općinom

i kibi proti tomu prošal od verze se z brašćine

 

 

                  Kapitul 10

      Kaštaldi kose imaju ljubiti

Naredismo budući kupno bratij da opet ili

drugih starih kaštaldi da rekut pod rotu [prisegu] kusu [koju su]

dolžni bratij da ljebet od nova kaštaldi ne pored

…. se , vidi dobra razuma i dobra glasa i

dobre duše i dobre misli da blago bratinsko po

dobrih preriva i prerivano da hranit se da, da

Isuhrist sin naše otvetnice dostojno pohvalit

se i Materi negovi čislo sluzbenikom da rastet

 

                  Kapitul 11

Kaštaldi dolžni budite vsa nareeni sbog  svetom

opatovim izveršiti akolibi velika stvar a Opat ča

Bog oberne nebi pristal dobroti tada kaštaldi sb

svetom starijih i boljih bojećise Boga narede i sverse

 

                  Kako su imu biti kastaldi i

ku snaidu prijmu imut

 

                  Kapitul 12

Blaženi apostol Paval govori edin kazdo vlasću

mazdu primet po svoem uš…  ilii i va apoka-

lipsiji glagolet dela dela ih nasledujut ei zato zameret

kastaldi ki va rukah imut blago dusevno ko pred

boziim velicanstvom i na cast negovi Materi devi

Mariji dana sut  (!) zac ako brezdusevno oprav-

lenije ili protu vise pisanih kapituli sto lja bo                                                                     

 

protivili budu mimo bozii sud i nase u moćene

s pravdi i u isti nemozet (!) vidivsi danim daemo

v pše. ca od blaga prijiti imat deseto od vina

takmo za trud i opravljenje brsćinsko i polovicu koz

od zivin kese budu deriti za potribu bratije, i zato

biti mozemo nebeskie radosti vo koi one nase

povedete ki v trojstvu sverseno zivjete i carstvujete

Bog va vjeki vjekom Amen

 

 

      Od racuna kako kastaldi imut dati

 

                  Kapitul 13

Budući bratij na kupe stvorite racune od svega ca su

prijili i stratili, i svagda dez protivu dolzni budite na

racune ca Bog da, da, prebiva prikazivati i nemo-

zite i nemozite nigdare pineži brsćinskih nikomure

zajti brez videnih Opata i inih starijih bratie

prilovzivsi dano dane racuna da sve budi pred

bratiju na kupe kako vpesti nemilo ste bratije

nehote

 

 

      Mandrigula kako i kada se ima stati

 

                  Kapitul 14

Podobnoje i hoćemo kada se ima madrigula

stati da budu sva bratija na kup: Kastaldi,

ki van gredu, postavite melcanije dokl se ste

madrigula, tre dase ete tako da vsa bratja razumiju                                               

Ukoda bude ctana, da kastaldi stari vazdadu ljubav bratju

to e karitad na straćen e brasćine tako kako bi se

pasali, zac ne sabrasmo se za zertvu ni za idenje

da nato. Duha svetoga milost nas zva da vecnoje

veselje nebesko po plodu dobrih del po vazderzanija

tela uzivati mozimo

 

                 

      Ot prodaje ili kakose ima prodati prihodisće

                 

                  Kapitul 15

Da sve s redom naprid pojde to ca e na hvalu

Bogu i negove Matere slavne deve ot luceno, hoćemo

da kastaldi kako litina tako i prodaja da bude od svega

ca bi Bog priobmilil ili bi moglo nebi prosila nistaže

imenujući da vse s redom napravljajut i sa svetam

starih brat ako bi tako ric bila

 

      Kako inoventari ili pismo ima se ciniti

                 

                  Kapitul 16

Hoćemo da kastaldi i van gredu dolzni budite na

to sve da blago ko se giblje pokazati tako da se oti

tih rici cini inoventarii i istromentov pismo zivine

uliki pcele imaju, pinezi i okroti vino i ine rici

ule vosk i procaja…(itd)… i da budu 2. inoven

tarij ter da se vidi ako se s kladata i dase da

edan kastaldom novim a drugi Opatu ali nikomu

drugomu dobromu muzu na koga bise bratija upova-

li da docek leta bratija da poznajut i veselese od

bolsanih novih oficijli i da vede racune ciste ot

prebinih ili mankanih, akastaldi da ostaju pravi

i cista bratija budu veseli od dobra i prva racuna

 

      Od nemoći bratije ili sestri

                  Kapitul 17

Asće gdo iz bratie oslabil bi vane e te biskupije: va

Senji va Rabi v Cresi ali na Rici ali okuli Otoka a

ubog bi trebi se naredil poloziti va cimiterij brasćin-

skim dolzni budite pomoći ziva i mrtva presti

svagda kastaldi, svet imijući kako se zgora uderzi

 

      Upogrebenju bratie

                  Kapitul 18

Na rejeno je da bratja imaju pogresti mertvago

brata uboga i da svaki brat sold ima dati za mise

imu sebi reći 30 i akobica mankalo brasćina ima

do dati, a kandaloti na svakom pogrebeni brat-

skom vozgut se po zakoni brasćine svetoga Duha

z Baske i ki nebi prisal od bratie zvani po

kastaldi ostaju v pnih 10 sold. opće munide

I osće da svaki brat dolzan budi govoriti

Otcenas: 50 i tolikoje zdravih Marij i parvi

petak postiti za dusu brata umersago, i akobi

ki dolzan zase ondan postiti atada posti va Subotu

ili ini dan li da bude post

 

 

      Ot nasledovanij bratie ili sin za Otca

                  Kapitul 19

Svakomu sinu podobaet staže oceve sliditi i već

kada na cast Bogu i svetih nega dobra cineć

skazujut, i kako nih umersih oni rodise tako od nas

sameh i od dice nase i bratie misliti imamo da za

majmane ako ne obrani, zato da ne otverzeni budut:

zato tako naredismo, da akobi bi ki pravi sin za mrtva

Otca otel na sliditi i brat biti nebude dulzan svega

dati razvi na tri budi za van svića ulje i karitad

i tako hoćemo da priemljese da bude mladji medju

cislo bratje povrimeni. Kada bude prijti ; i ako

bi veće sinov od jednoga Otča terbi hoteli brati

biti svi zivieći Otac tada su dulzni sve dati:

akobi martav otac tada stariji sin naslednjet

kako se va tom kapitulu uderzi zgora, a ostanak

svim budite dolzni ki se priemlju

 

 

      Ot Redovnikov ili plemeniti vlastele ili nemoć-

      ikov kako prijti imut se i starih ot tega prosti

      budite

                  Kapitul 20

Opće blagodetie općinu da nasledujet milost da

ljubav skuplenu i cislo sluzecim i sluzba kupno

da rastet: i zato ljubismo, ako bi gdo z reda popov-

ska hotel: i zaduse umrvse bratie kako oni

kupno s kastaldi segundala budeta i podobno

pravo cinili od nemoćnikov i stari kibi se primi-

li da s kastaldom segundajut, kako u godno budi

Bogu i negovi Materi, i brasćini krivo da ne budet:

a od onih ki od davna sut brati skupleni ako

bili bi ubozi, na milost hoćemo dase imajut

obratiti, mesto tega da moliti imut Otčenas

i zdravu Mariju rekut, itim prosta budi ta,

i ako bi taki bogati bili tada kastaldi snimi

mozi to paziti da priloži ta od blaga milostive

mislajuća

 

 

 

      Va obhodni dan leta almozij kako se ima ciniti

      i kada

                  Kapitul 21

Pise se v knjigah Mahabejskih da sveto i

pasitelno e mislenie moliti za umrsije da ot

grehov otresetse: i zato hotismo na rediti da svako

leto parvi Pondiljak kise zgodi miseca Otombra

da se mise tvore almozina koliko se more, i

kako bude moć skazati za duse brat i sestar

nasih i dobrotvorac nasih, i nato Kastaldi dolzni

budita s`vet imiti kako se zgora uderzi v kapitulu

kako se imaju z bratiju svećati

 

 

      Proti starosti ili teskoće ne moći to  sversiti

      kako zgora uderzise, da ucinita Kastalda : 2.

      mr: 2: 

                  Kapitul 22.

Kako katulicaska vera skazujet Apostola Petra bili

kljucara vrat nebeskih i tako dolzni smo verovati

tako je ocito viditi esto da zemaljski Gospodin na

tural i principal moguć dari i casti dati svomu

Gospodstvo: i nemu cast podobiti se na sem

sviti dati: i osće cislo ne prispis pervi biti,

nietože mane kako se gori uderzi nasemu

Gospodinu: i Gospoje naglavi pocetka cast dali

Gospodinu Gospodinu Mikuli Knez Krcki Modru-

ski Senski i procaja i Gospoje negove Gospe

Knegine Doroteje prva cast i mesto pisanih

biti za velicenje dari, i slobodi povih dano

brasćini va ime Gospodina nasega Isuhrista,

Spasitela nasego i matere negove devi Mariji (pocenemo

            prvo,

      Knez Mikula Kneža anza sin

      Knegina Gospa Doroteja

      Knez Ivan Bana Mikule sin

      Knegina Gospa Elizabeta

…………. _ ……………

Sad slede imena brat i sestar koji su bili

upisani u Bratovštinu sv. Duha u Baški još

koji su bili upisani u vrime Kneza Ivana

Frankapana Kneza Krčkoga godine 1461.

 

      Imena i red kako su se bratija pisali


1 Bratona Krsevanić

2 Milaci

3 Juraj Krakarić

4 Kirin Grbin

5 Ivan Golcić

6 Stipan Gerbinić

7 Hrastić Kovac

8 Ivan Mikolinćak

9 Juraj Martinić

10 Ben = sa

11 Mikulica Botanić

12 Enirih

13 Anton Dermitomić

14 Paval s Krstusie

15 Krasć Budislavlić

16 Mikula Bermalić

17 Kvirin Kokoraveć

18 Tomas

19 Ban Juricević

20 Bartol Glavicić

21 Matij Kale

22 Filip s Tenicnaka

23 Martin Muzenić

24 Vlcač ohMestar

25 Loiko

26 Jakov Mikulicić

27 Petar Mikulicić

28 Gergur Borević

29 Terzun

30 Sa Culac

31 Petar iz Verbnika

32 Tranac Barbalin zet

33 Gergur Herendić

34 Simun Ivernelović

35 Anton Postolarića unuke

36 Juraj Savkanić

37 Juraj Rozenić

38 Kurile

39 Bartol Budić

40 Stefan Postolarića

41 Valente Tkalcić

42 Juraj Muzenić

43 Petar Nimcić

44 Fra Andrij Mange sv. Lucie

45 Pop Toniko Tetohlibić

46 Radulović

47 Pevel Slancić

48 Stipan

49 Juraj Spodblagah

50 Juraj Metesikćak

51 Matij mis

52 Gulina

53 Juraj zi jim (z tjin

54 Tomac Kurilović

55 Anton Blazević

56 Kirin Ivanlov vnuke

57 Juraj Krulac

58 Paval Mikulotin

59 Vlka sin

60 Pop Grgur Kavnovnik (ski)

61 Vast Misević brat

62 Stipan zi Brebira marin

63 Simun Plun

64 Franko Tomasić

65 Luka Podzup

66 Simun Striger

67 Mihovil Velku sin ćak

68 Golac Mirsić

69 Glusac

70 Martin Postolarića sin

71 Juraj z Devnisa brat

72 Iza visoku

73 Ivan Kuvrilović

74 Anton Golcića sin

75 Bartul Filipov zet

76 Juraj Mihovilić

77 Jakov Lupetić

78 Matko Paunić

79 Anton Bratonića sin

80 Marko Juraj Turentina

81 Filip z Omislja


      Pisanje zacalo zenskih clanov


82 Piese Elka

83 Mandalena Velcinića

84 Mara Mikulicina

85 Stanka Ivanolova

86 Rada Bratonina

87 Katarina Ivenova

88 Elena Tomaseva zena

89 Marusa Ivana Golcića

90 Mikuleta Polencića

91 Bartula pod Knezina

92 Mandalena Stefana

93 Dumenka Borisićeva

94 Lucija Stipana žena

95 Dumika Radulićeva

96 Manusa Velka sina žena

97 Dragula Pera Mikulicića

98 Marusa Jakova Mikulicića

99 Marija hći Jakova Mikulicića

100 Rada Bana Mati

101 Marija Stefana hći

102 Milka Ljulina zena

103 Petromila Laikova zena

104 Beatrica Garzuna zena

105 Agnia z Verbnika

106 K't!ko = katko )?

107 Milka Antonica

108 Margarita Mikolinica

109 Lucij Plovanovića

110 Zena Luke pod zupe

111 Marusa Golcića

112 Punta zena Antona Dujmovića

113 Mladen zena pod Kneza Petra


_

Među ovimi još je bila jedna knjiga ali po nemarnosti

jese izgubila zašto ni se pazilo koliko ta knjiga

vridi nego jese davalo od ruke do ruke dok jese

izgubila tako tražeć na sve strane da će se ju

opet dobit ali nije koga čekat jer te knjige ve'

Bratovsćina ne dobije više


RUKOPIS: Marko Šorić (1860-1949.) – Bašćanska kronika (Knjiga Dvanaesta; 39-55 str.)


Hrvatska glagoljica u Norveškoj

Mala enciklopedija hrvatska glagoljice

Croatia - Overview of History, Culture, and Science