Crtice o glagoljskoj bašćini u zadarskome području

Ivan Glavan, Zadar, 2008.

Evo nekoliko podataka o glagoljanju u Privlaci kod Nina (Zadra):

Glagoljanje u Privlaci kod Nina

1. Vizitator Mihovil Privuli 1603 u pohodu Privlaci, petak 9 svibnja 1603., posjetio je crkvu Opatije Sv. Ambrozija u Ninu, te nastavio pastirski pohod do Privlake crkva Sv. Vid i bratovštinu (20 braće), gdje je vidio glagoljski časoslov. Tamošnji župnik Grgur Kristanić bio je glagoljaš, misa se slavila na ilirskom (tj. hrvatskom), a presveti sakramenti se dodjeljuju kako zapovjeda sveta Mati Crkva.

2.Matične knjige
Glagoljska matična knjiga mtvih od 1721.-1882., vlasništvo župnog ureda Privlaka (kurzivna glagoljica).
3. Glagoljska matica vjenčanih 1756.-1802., kurzivna glagoljica.
4. Latinična matična knjkiga krštenih 1798.-1811., započinje glagoljicom.
5. Godar 1750.-1449.
6.Status Animarum 1780.-1900. (latinica). Knjiga katolika u Privlaci.


Svećenici glagoljaši u Privlaci

1558. don Luka Šljicvac
1603. Belasić Frane
1603. Don Grgo bakar
1736. Begonja Martinn
1737. Surić Grgo
1747. Budija Ivan
1760. Dazdić mate
1777. Mustać-Surić Jure
1782. Don Marko Kršlović
1785. Dazdarević Jerko
1880. Glavan Šime
1881. Mustać Surić Vid

Crkve u Privlaci

U Privlaci postoje tri crkve:
Blažene Djevice Marijei , Sv. Vida Sv Barbare, te još ostaci triju porušenih crkava (Sv Barbara, Sv Kristofor, Sv Kata)

Glagoljski misal 1741 koji se čuva u župnoj crkvi, kurzivnom bosančicom (bosansko-hrvatska ćirilica) pisano je sljedeće:


Ovi misal je mene don Jakova Košića, ako bi se meni (sm)art vprigodila da ne bi učinija moju dužnost nebu , a neka vi Bog znade naka se ovi misal dade u Gospu ..., neka misnici govore za svete za živa i za mrtve ...

U Privlaci se govori štokavsko-čakavski, a prvi pisani dokument o Privlaci je iz 1296., da bi se kasnije Privlaka kao naziv (talijanizacijom) pretvorio u Brevilaqua.


Matak don Bože iz Ražanca, župnik Privlake 1764-1807. god.:

Na 22 aprila 1807 poštovani gospodin don Bože Matak, parokijan od ovoga sell od vične uspomene od godina 69 bi vikarij izvanjski od ove države Ninske, u kući parokijanskoj umre buduschi se ispovida u post(ovanog) g. don Dujma Radoviha, parkoa od Vira, na 6 tekućega, primi skramen Tilla Gospodinova, u isti dan sv. sakramenta od najpokornijeg pomazanja od poštovanog don Šime Glavana, preporučena duša od don Ivana Budije; pokopan u crkvi sv. Marije istoga sella u komu mistu bi za paroka 43 godine i misec dana visse. Bog mu dao vični pokoj. (GMM strana 115.)


Karte zadarske nadbiskupije (3 MB) na kojoj su ucrtane sve crkve i na kojima se mogu vidjeti porušene crkve iz Privlake.


Ja, koji slova znam, govorim da je dobro živjeti na zemlji

Az buki vidi glagole dobro jest živite zelo zemla

Flash animacija. Autor. Ivanu Glavanu iz Zadra


 

Hrvatska glagoljska bašćina u Zadru i zadarskom području

Mali leksikon hrvatske glagoljice

Croatia - its History, Culture and Science